2009

Mozambique 2009 ~ Lichinga
Mozambique 2009 ~ Lichinga
Mozambique 2009 ~ Lichinga
Mozambique 2009 ~ Lichinga
Mozambique 2009 ~ Lichinga
Mozambique 2009 ~ Lichinga
Mozambique 2009 ~ Lichinga
Mozambique 2009 ~ Lichinga
Mozambique 2009 ~ Lichinga
Mozambique 2009 ~ Lichinga
Roadside Mozambique 2009 ~ Houses
Roadside Mozambique 2009 ~ Houses
Roadside Mozambique 2009
Roadside Mozambique 2009 ~ Houses
Roadside Mozambique 2009 ~ Houses
Roadside Mozambique 2009 ~ Houses
Roadside Mozambique 2009
Mozambique 2009 ~ Stops
Roadside Mozambique 2009 ~ Road ahead
Roadside Mozambique 2009 ~ Road ahead
Mozambique 2009 ~ Bridges
Mozambique 2009 ~ Bridges
Mozambique 2009 ~ Bridges
Just into Tanzania.
Roadside Tanzania 2009
Mozambique 2009 ~ Water
Mozambique 2009 ~ Water
Roadside Tanzania 2009 ~ Houses
Mozambique 2009 ~ Bridges
Mozambique 2009 ~ Water
Roadside Tanzania 2009 ~ Bricks
Mozambique 2009 ~ Water
Roadside Tanzania 2009 ~ Houses
Roadside Tanzania 2009 ~ Houses
Roadside Tanzania 2009 ~ Houses
Roadside Tanzania 2009 ~ Houses
Roadside Tanzania 2009 ~ Bricks
Roadside Tanzania 2009 ~ Houses
Roadside Tanzania 2009 ~ Houses
Roadside Tanzania 2009 ~ Vistas
Roadside Tanzania 2009 ~ Bricks
Roadside Tanzania 2009 ~ Buses, bikes and carts
Mozambique 2009 ~ Water
Roadside Tanzania 2009 ~ Houses
Mozambique 2009 ~ Bridges
Mozambique 2009 ~ Water
Roadside Tanzania 2009 ~ Houses
10375
Roadside Tanzania 2009 ~ Towns
Roadside Tanzania 2009 ~ Markets and Shops
Roadside Tanzania 2009 ~ Markets and Shops
Roadside Tanzania 2009 ~ Signs and vines
10389
10391
10396
Roadside Tanzania 2009 ~ Buses, bikes and carts
Roadside Tanzania 2009 ~ Markets and Shops
Roadside Tanzania 2009 ~ Buses, bikes and carts
Roadside Tanzania 2009 ~ Houses
Roadside Tanzania 2009 ~ Markets and Shops
Roadside Tanzania 2009 ~ Markets and Shops
Roadside Tanzania 2009 ~ Houses
Roadside Tanzania 2009 ~ Towns
10,000 TSh (